Pràctiques a empreses

El crèdit de Formació en Centres de Treball (FCT) es realitza en una empresa aqüícola, previ conveni amb el Departament d'Educació.

Per als alumnes dels cicles formatius de grau mitjà es pot realitzar de la forma següent:

Modalitat intensiva: Es realitzen les pràctiques (350 hores) durant el tercer trimestre del segon curs, a 7 hores diàries i 35 hores setmanals, que es poden realitzar en jornada continuada o partida. Si es fan les 7 hores al dia, la durada d’aquest crèdit és de 50 dies laborables.

Per als alumnes dels cicles formatius de grau superior es pot realitzar de la forma següent:

Modalitat intensiva: les pràctiques es duen a terme a l’estiu (350 hores), des del mes de juny fins a mitjans de setembre, a raó d’un màxim de 7 hores diàries i 35 hores setmanals, amb l’obligatorietat de fer vacances al mes d’agost, encara que per necessitats de l’empresa es podrien fer al juliol. Si es fan les 7 hores al dia, la durada d’aquest crèdit és de 50 dies laborables.

L’Escola d’Aqüicultura disposa d’un ampli directori d’empreses a nivell autonòmic i estatal, sent l’alumnat del centre, orientat pel professorat, el que tria la seva formació als centres de treball.

La formació pràctica en centres de treball (FPCT)

Són pràctiques i estades formatives no laborals que realitza l’alumnat d’ensenyaments post obligatoris en centres de treball, mitjançant un conveni de col·laboració que subscriuen el centre docent i l’empresa.

La formació pràctica en centres de treball també es pot dur a terme en empreses de fora del territori català.

Aquestes pràctiques formen part del programa formatiu curricular d’aquests ensenyaments.

Què comporten per a l'alumnat?

 • El coneixement del món laboral i de l’empresa.
 • La possibilitat d’estar en contacte amb la tecnologia més avançada.
 • La compleció de la seva formació professional, per capacitar-se per a la seva incorporació al món laboral.
 • L’obtenció d’una formació adaptada a llocs de treball específics.
 • L’acostament a la cultura d’empresa.
 • L’experiència en el món laboral com a pas previ per a la primera ocupació.
 • L’inici del seu historial professional acreditat amb el quadern de pràctiques.
 • La superació del crèdit de formació en centres de treball per a l’alumnat de cicles formatius.

Què ofereixen a l'empresa?

 • Captar futur personal qualificat.
 • Col·laborar en la formació del/de la jove aprenent/a.
 • Oferir l’accés del/de la jove estudiant/a a la seva primera ocupació.
 • Relacionar-se amb els centres docents.
 • No implica serveis retribuïts ni vinculació laboral.

Què és un conveni de col·laboració per a la formació en centres de treball?

És un acord, subscrit amb model oficial, entre el centre docent i l’empresa, a fi que l’alumnat d’ensenyaments post obligatoris pugui realitzar pràctiques formatives, no retribuïdes, que completen la seva formació al centre docent.

Normativa legal

ORDRE ENS/193/2002, de 5 de juny, per la qual es regula la formació pràctica en centres de treball i els convenis de col·laboració amb empreses i entitats (DOGC núm. 3657, de 14.06.2002).

ORDRE EDC/21/2006, de 30 de gener, per la qual es modifica l’Ordre ENS/193/2002, de 5 de juny, per la qual es regula la formació pràctica en centres de treball i els convenis de col·laboració amb empreses i entitats (DOGC núm. 4567, de 07.06.2006)

ORDRE EDU/416/2007, de 13 de novembre, per la qual es modifica l'article 5 de l'Ordre ENS/193/2002, de 5 de juny.

RESOLUCIÓ de 16 de juny de 2011 de la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial.

Com s'estableix un conveni?

Un cop establertes les condicions entre el centre docent i el centre de treball, s’ha d’emplenar i signar el model oficial de conveni, que l’ha d’autoritzar abans de l'inici de les pràctiques el Servei de Programes i Projectes de Foment dels Ensenyaments Professionals de la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial. Cadascuna de les parts implicades es queda amb una còpia del conveni autoritzat.

Durada de les pràctiques

La durada de la formació pràctica en centres de treball serà la que estableixi el disseny curricular de l'ensenyament corresponent, organitzada en un temps de 4 hores diàries i 20 de setmanals si es compaginen les pràctiques amb l’activitat en el centre, o bé de 7 hores diàries fins a un màxim de 35 de setmanals si es fan de manera intensiva.

Hi ha la possibilitat de fer una pròrroga amb hores de pràctiques addicionals, sense sobrepassar el 20% de les hores obligatòries d’acord amb el que estableix la normativa de la formació pràctica en centres de treball.

Les pràctiques s’han de fer des de les 8 hores fins a les 22 hores i es podran dur a terme de dilluns a dissabte, excepte els dies festius; llevat de les excepcions degudament autoritzades.

S’ha de garantir que l’alumne o l’alumna faci un mes de vacances, prioritàriament al mes d’agost, i que aquest període quedi explicitat en el conveni.

Alumnat que pot fer aquestes pràctiques

Tot l’alumnat que estigui matriculat en programes de qualificació professional inicial, cicles formatius de formació professional inicial, ensenyaments esportius, d'arts plàstiques i disseny i batxillerat en qualsevol de les seves modalitats.

Centres docents i centres de treball que poden establir convenis de pràctiques

Tots els centres docents d'ensenyaments post obligatoris i escoles d’art, tant públiques com privades, de Catalunya. Totes les empreses, professionals i organismes que, afiliats a alguna cambra de comerç o a algun col·lectiu empresarial, així com les diverses administracions i institucions públiques que hagin formalitzat un conveni marc de col·laboració amb el Departament d'Ensenyament.

Control i seguiment de la formació pràctica en centres de treball

Al centre docent - Tutor/a de pràctiques

 • El/la coordinador/a de formació professional.
 • Els/les tutors/res de pràctiques professionals.

A l’empresa - Tutor/a d'empresa

 • Una persona responsable (tutor/a d’empresa) que en fa el seguiment amb el/la tutor/a de pràctiques professionals del centre educatiu.

Al Departament d'Ensenyament

 • L'Àrea de Relacions Escola-Empresa del Servei de Programes i Projectes de Foment dels Ensenyaments Professionals, que s’encarrega d’autoritzar els convenis i donar el suport necessari per fer el seguiment d’aquestes pràctiques.

Assegurança

L’estada d’FCT va acompanyada per una cobertura per a l’alumnat que estigui matriculat i compleixi els requisits reglamentaris:

 • Assegurança escolar: Accidents escolars (lesions sofertes en activitats vinculades a la seva condició d’estudiant), malalties i infortunis familiars, fins als 28 anys. L’atenció sanitària serà oferta a través dels centres sanitaris públics i concertats.
 • Pòlissa d’assegurança d’accidents personals: Mort o invalidesa durant l’activitat ocupacional, així com in itinere. Per a alumnes d’ensenyaments secundaris postobligatoris que facin pràctiques en empreses.
 • Pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil i patrimonial: Danys corporals o materials patits per terceres persones i causats, per acció o per omissió, per l’alumnat en pràctiques, cobrint les conseqüències econòmiques que se’n derivin. Cobreix tot l’alumnat de centres públics de titularitat de la Generalitat de Catalunya.

Cal tramitar la Tarja sanitària Europea en els desplaçaments a la Unió Europea.

En el cas de les estades i pràctiques a les empreses en el Principat d'Andorra, la Caixa de Seguretat Andorrana cobreix fins el 75% de la cobertura sanitària.

En cas d’accident o incident, cal comunicar-ho a la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial a través del/de la coordinador/a territorial.

El quadern de pràctiques

El quadern de pràctiques (en suport paper i/o telemàtic) ha d’incloure totes les dades del centre docent, l’empresa i l’alumne/a, i també les certificacions de matriculació, horari, durada i assistència, així com el pla d’activitats, els comunicats periòdics i l’avaluació de les pràctiques que l’alumne/a porta a terme a l’empresa. Aquest quadern queda en possessió de l’alumnat així que ha finalitzat el conveni, i li serveix com a currículum de la seva primera experiència en el món laboral.