Estructura del Currículum

Els mòduls professionals

Els nous títols de Formació Professional, estan organitzats en Mòduls Professionals

  • Mòduls professionals associats a una o més unitats de competència.
  • Mòduls professionals de suport, que contenen formació de base o transversal a diferents cicles formatius.
  • Mòduls professionals comuns a tots els títols: Formació i orientació laboral (FOL), Empresa i iniciativa emprenedora (EIE) i mòdul de FCT
  • Mòdul de projecte en tots els cicles formatius de grau superior.
  • Mòdul de síntesi en tots els cicles formatius de grau mitjà.

Els continguts de prevenció dels riscos específics de l’activitat, de seguretat i de Tecnologies de l’Aprenentatge i el Coneixement (TAC) queden incorporats en els mòduls associats a les UC.

Alguns títols incorporen un mòdul d’idioma. D’altra banda, i per tal de potenciar l’adquisició de competències de comunicació en llengua estrangera, el currículum pretén que en determinats mòduls professionals s’hagi d’incorporar la llengua anglesa com a metodologia de treball.

Les unitats formatives (UF)

Els Mòduls Professionals s’organitzen en Unitats Formatives (UF).

La UF és una agrupació de resultats d’aprenentatge i continguts d’un mòdul professional, relacionada generalment amb unes activitats de treball i alhora amb coherència didàctica per a l’aprenentatge.

L’objectiu de les UF és el de disposar d’unitats de formació de curta durada, que facilitin l’aprenentatge al llarg de la vida, la integració dels sistemes de formació professional i la incorporació de la població adulta a la formació.

Les UF són les unitats de formació i avaluació, i es podran certificar en determinats casos. La superació positiva de totes les UF dóna lloc a la superació i certificació del mòdul professional.