Emprenedoria i Autoocupació

Des de l’Escola d’Aqüicultura es vol potenciar l’emprenedoria, amb l’objectiu que l’alumnat pugui crear la seva pròpia empresa, es pugui autoocupar o al menys aplicar les seves activitats emprenedores al seu nou lloc de treball en la empresa d’altri.

Per això, des de el centre formatiu, s’ha creat l’Espai Emprenedor el qual és una ubicació física amb una sèrie instal·lacions i equips aqüícoles necessaris per a que puguin dur a terme els seus projectes emprenedors a petita escala.

Des de el professorat es capacitarà a l’alumnat en la cultura emprenedora i s’assessorarà en aquells àmbits professionals on poden haver-hi oportunitats de negoci i/o amb un valor afegit com poden ser l’aquariologia i l’aquaponia , entre d’altres activitats aqüícoles.

També des de el professorat s’estimularà i facilitarà a l’alumne en la participació de premis i/o concursos a l’emprenedoria a nivell territorial i estatal, amb la finalitat de promocionar i divulgar les seves idees emprenedores i innovadores de cara a la seva aplicació en el sector empresarial.