Formació per a l’Ocupació

L’Escola d’Aqüicultura, participa de forma activa en el programa innovador “Joves per l’Ocupació” de suport a l’experiència pràctica de persones joves desocupades entre 16 i 24 anys, i menors de 30 anys en cas de persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% amb baixa qualificació i/o amb dèficits formatius, que combina accions d’orientació, tutorització i seguiment individualitzat, formació i adquisició d’experiència professional en empreses i que facilita la seva inserció laboral a les empreses i fomenta el seu retorn al sistema educatiu. L’objectiu del programa és construir una trajectòria professional i formativa adequada a les capacitats i recursos de la persona jove, per tal que pugui accedir al mercat laboral amb unes mínimes garanties d’estabilitat i futur professional.

L’Escola d’Aqüicultura com a entitat formativa col·laboradora, en l’àmbit de la formació per a l’ocupació, està compromesa en el desenvolupament local, entès com una estratègia que té com a principal objectiu afavorir un procés reactivador de l’economia i de la societat local, mitjançant l’aprofitament de recursos endògens existents en un territori determinat. En aquesta estratègia és bàsica la cooperació consensuada i participativa entre l’àmbit públic i el privat, ja que aquesta ha d’ésser capaç d’estimular, fomentar i diversificar l’activitat econòmica als efectes de generar ocupació. Aquests nous llocs de treballs han de tenir la finalitat de revertir en la millora de la qualitat de vida de les poblacions del territori.